Girman matsayin Tauhidi da rabe raben sa da Girman laifin shirka

Da sunan Allah Mai Rahama mai jin ƙai. Mafi girman wajibi akan bayi shine Tauhidi (kaɗaita Allah). Shirka shine laifin da Allah baya gafarta wa wanda ya mutu yana aikata shi. Allah maɗaukakin sarki yace: Lalle ne Allah baya gafarta a haɗa shi da wani, amma yana gafarta wani abu koma bayan haka ga wanda […]

Girman matsayin Tauhidi da rabe raben sa da Girman laifin shirka Read More »